800-968-4164 Gordon Food Service
1300 Gezon Parkway Southwest | Wyoming, MI 49509