734-397-4856 ThermoStir & KitchenStir
P.O. Box 87611 | Canton, MI 48187